فایروال-های-برنامه-های-تحت-وب
فایروال های برنامه های تحت وب
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 160
حجم فایل: 690 کیلوبایت

 

فایروال های برنامه های تحت وب

تعداد صفحات : 160

فرمت فایل دانلودی : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

تمام برنامه های کاربردی تحت وب که در سال های اخیر رشد بسیاری داشته اند، مورد هدف حمله هکرها واقع شده اند. هکرها از روش-هایی استفاده می کنند که به طور خاص با هدف بهره برداری از نقاط ضعف نرم افزارهای کاربردی تحت وب طراحی می شوند و این حمله ها توسط سیستم های امنیتی سنتی IT مانند فایروال های شبکه یا سیستم های IDS/IPS با دقت کافی قابل تشخیص نیستند. این ابزارها توسط OWASP توسعه داده شده و برای افرادی که در بخش امنیتی برای توسعه و بهره برداری ایمن از یک برنامه کاربردی تحت وب فعالیت می کنند، مناسب می باشند. یکی از این نوع ابزارها، ابزاری به نام Web Application Firewalls است، (که ممکن است با نام های Web Application Shields یا Web Application Security Filters نیز خوانده شود) که برای محافظت در مقابل حمله های صورت گرفته، به ویژه برای برنامه های کاربردی تحت وب مورد استفاده قرار می گیرد.


کلمات کلیدیﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی، وب، ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ، مدیریت نشست،WAF،OWASP ، SQL Injection، XSS.

 

فصل اول مقدمه

1-1 مقدمه

1-2 مقدمه ای بر Firewall

1-3 انواع فایروال

1-4 موقعیت یابی برای فایروال

1-5 ویژگی ها و معایب IPSها

1-6 بررسی عوامل نیاز ما به WAF

1-7 معرفی فایروال های مجهز و مدرن (SMARTWAF)

1-7-1 عملکرد SmartWAF

1-7-2 مدیریت SmartWAF

1-8 معیار ارزیابی برنامه فایروال

1-8-1 WAFEC1.0 (عرضه شده)

1-8-2 WAFEC2.0 (در دست اقدام)

فصل دوم: فایروال های برنامه های تحت وب

2-1 مقدمه

2-2 تعریف واژه WAF- فایروال برنامه های تحت وب

2-3 ویژگی های برنامه های کاربردی وب نسبت به امنیت این برنامه ها

2-3-1 جنبه های سطح عالی در درون سازمان

2-3-2 جنبه های فنی هر یک از برنامه های تحت وب شرکت های خصوصی

2-4 مروری بر ویژگی های فایروال برنامه کاربردی وب (WAF)

2-4-1 چه مواقعی WAFها برای امنیت برنامه های تحت وب مناسب هستند؟

2-4-2 نمونه ای از مکانیزم های امنیتی WAFها با استفاده از اسیب پذیری های خاص

2-5 بررسی اجمالی مزایا و خطرات ناشی از فایروال های برنامه های تحت وب

2-5-1 مزیت اصلی WAFها

2-5-2 مزایای اضافی WAFها (وابسته به عملکرد واقعی محصولات)

2-6 امنیت در مقابل OWASP TOP10 - مقایسه WAFها و روش های دیگر

2-7 معیارهای تصمیم گیری برای استفاده و یا عدم استفاده از WAF

2-7-1 معیارهای گسترده سازمانی

2-7-2 ضوابط مربوط به یک برنامه تحت وب

2-7-3 ارزیابی

2-7-4 در نظر گرفتن جنبه های مالی

2-8 بهترین شیوه برای معرفی و عملکرد WAF

2-8-1 جنبه های موجود در زیرساخت های وب

2-8-1-1 زیرساخت های مرکزی و یا غیر مرکزی -تغییرات قابل پیش بینی

2-8-1-2 معیار کارایی

2-8-2 جنبه های سازمانی

2-8-2-1 منطبق با ت های امنیتی موجود

2-8-2-2 مدیر برنامه های تحت وب

2-8-3 روال های تکراری پیاده سازی (از امنیت اولیه تا حفاظت کامل)

فصل سوم: اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی تحت وب

3-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

3-2 روﻳﻜﺮد

3-3 ﺳﻄﻮح وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی

3-3-1 ﺳﻄﺢ 1- وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر

3-3-1-1 ﺳﻄﺢ 1A- ﻮﻳﺶ ﻮﻳﺎ (وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﺰﻳﻲ)

3-3-1-2 ﺳﻄﺢ 1B- ﻮﻳﺶ ﻛﺪ ﻣﻨﺒﻊ (وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﺰﻳﻲ)

3-3-2 ﺳﻄﺢ 2- وارﺳﻲ دﺳﺘﻲ

3-3-2-1 ﺳﻄﺢ 2A- ازﻣﻮن اﻣﻨﻴﺖ (وارﺳﻲ دﺳﺘﻲ ﺟﺰئی)

3-3-3 ﺳﻄﺢ 3 – وارﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ

3-3-4 ﺳﻄﺢ 4 – وارﺳﻲ داﺧﻠﻲ

3-4 ﺟﺰﺋﻴﺎت وارﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ

3-4-2 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ

3-4-4 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﻲ

3-4-5 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ

3-4-6 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﺪﺬاری ﺧﺮوﺟﻲ

3-4-7 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ رﻣﺰﻧﺎری

3-4-8 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺛﺒﺖ وﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎ

3-4-9 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ دادهﻫﺎ

3-4-10 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

3-4-11 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ HTTP

3-4-12 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻴﻜﺮﺑﻨﺪی اﻣﻨﻴﺘﻲ

3-4-13 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب

3-4-14 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻲ

3-5 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺰارش وارﺳﻲ

فصل چهارم: اﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت SQL Injection

4-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

4-2 ﺣﻤﻠﻪی ﺗﺰرﻳﻖ SQL

4-3 ﻣﺪلﺳﺎزی ﺧﻄﺮ

4-4 ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ

4-5 ازﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ SQL

4-5-1 ازﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ SQL اﺳﺘﺎﻧﺪارد

4-6 ﺗﺰرﻳﻖ روالﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه

4-7 ﺗﺰرﻳﻖ SQL ﻛﻮر

4-8 اﻧﺸﺖ ﻧﺎری از RDBMS

4-9 ﺣﻤﻠﻪی Timing

4-10 روش‌های مقابله با حملات SQL Injection

فصل پنجم: اﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت XSS

5-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

5-2 تشریح حملات XSS

5-3 روشﻫﺎی امنیتی

5-3-1 راه ﺣﻞ ﻛﺪﺬاری

5-3-2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎ

5-3-3 ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎی HTML و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ

5-3-4 روﻳﻜﺮد Exclusion

5-4 راه های مقابله با حملات XSS

5-5 بهره برداری

فصل ششم: مدیریت نشست

6-1 مقدمه

6-2 ملاحظات امنیتی و اقدامات متقابل

6-3 به کارگیری رمزنگاری در تمامی مبادلات

6-3-1 پیاده سازی HTTPOnly در زبان های برنامه نویسی

6-3-2 پشتیبانی مرورگرهای مختلف از HTTPOnly

6-4 تنها ذخیره شناسه نشست درسمت کلاینت

6-5 پیاده سازی فیلترینگ پارامتر Referrer متد GET

6-6 شناسایی و بررسی کاربر برای جلوگیری از حمله ربودن نشست

6-7 انقضای نشست در صورت عدم فعالیت

6-8 شناسه نشست را قابل مشاهده قرار ندهید

6-9 انتخاب شناسه نشست مناسب

6-10 جلوگیری از اسیب پذیری XSS

6-11 اجبار در ایجاد شناسه نشست سمت سرور

فصل هفتم: نتیجه گیری و ارزیابی

7-1 نتیجه گیری و ارزیابی

فهرست منابع

 

 

 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

روشهای تولید نرم افزار های تحت وب

فایروال های برنامه های تحت وب

پروژه برنامه نویسی به زبان فرترن به روش حذف گوس درس محاسبات عددی

دانلود آموزش جامع نرم افزار GMS به زبان فارسی

دانلود پاورپوینت آموزش مقدماتی نرم افزار lingo

های ,وارﺳﻲ ,برنامه ,وب ,تحت ,ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ,تحت وب ,3 4 ,ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ,برنامه های ,3 3 ,ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فیلم - کلیپ - سریال
سایت سرگرمی مرکز تدریس و آموزش خصوصی زبان های خارجی فیلیت گارد فیلتر taherefarahani کاروفناوری کلاله خدمات مسافرتی و گردشگری آیتا Aita Travel 18486339 kianavps مطالب اینترنتی tbargrizan